Protecció de dades de caràcter personal

El Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, l’anomenat RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i Garantia dels Drets Digitals, LOPDGDD, són les dues normes relatives a la protecció de dades que estableixen els deures i obligacions per a totes aquelles organitzacions que duen a terme un tractament de dades de caràcter personal.

 

Una de les grans novetats introduïdes per aquestes dues normatives és el principi de accountability que obliga a les empreses no només al compliment del que disposi el cos legal, sinó també a poder-ho demostrar en el dia a dia, ja sigui amb procediments interns, polítiques internes de privacitat o protocols d’actuació que girin entorn al compliment de la normativa de Protecció de Dades.

 

Aquest servei inclou:

 • Elaborar un Registre d’Activitats de Tractaments (RAT).
 • Anàlisi de riscos en el tractament de dades personals.
 • Redacció de la documentació necessària per a complir amb el deure d’informació.
 • Anàlisi sobre la necessitat de dur a terme una Avaluació d’Impacte en Protecció de Dades o el nomenament d’un Delegat de Protecció de Dades (DPD).
 • Servei de DPD.
 • Avaluacions d’Impacte en Protecció de Dades (AIPD).
 • Adequació de la pàgina web de l’empresa a les obligacions previstes a la LSSICE.
 • Formacions internes.
 • Redacció de protocols interns en matèria de Protecció de Dades.
 • Representació davant les diferents Autoritats de Control en Protecció de Dades.
Compliance Penal

Els darrers canvis normatius en matèria de Responsabilitat penal de les empreses exigeixen un augment de l’atenció́ que hi posem en l’acompliment d’un seguit d’obligacions que afecten el funcionament de la nostra empresa.

 

És el que es coneix com la cultura del compliment o Compliance penal, que ha esdevingut de necessària aplicació́ i per això̀ cal desenvolupar plans específics de prevenció́ dels delictes en l’àmbit de l’empresa.

 

Aquesta planificació́ li permetrà̀ detectar i eliminar pràctiques que poden produir-se a la seva empresa i que poden esser constitutives de delicte. De fet aquest pla específic de prevenció́ esdevé́ necessari per tal de poder eludir la responsabilitat penal per via de l’exempció́ prevista en el propi Codi Penal.

¿Com actuem per tal de preveure tots els factors de responsabilitat jurídica de les empreses?

 

Li proposem uns plans d’actuació́ que parteixen de l’avaluació́ exhaustiva dels possibles riscos penals de la seva empresa amb la intenció d’establir uns protocols d’actuació́ a la mida de l’empresa, per tal de donar compliment i garantia al marc penal vigent. Hi confeccionem un model individualitzat de prevenció́ dels riscos penals per la seva empresa i l’ajudem a controlar-ne el compliment de forma rigorosa.

 

Avui dia esdevé́ necessari aquest pla de compliance, és per això que li oferim la col·laboració́ d’experts amb un compromís professional ferm en aquest camp, capacitats per dur a terme una auditoria penal de les empreses minuciosa i podem oferir-li solucions d’acord amb les exigències legals.

Ciberseguretat

Seguretat en els sistemes d’informació

 

Amb l’anàlisi de la seguretat informàtica establim un estudi acurat i posteriorment normes que minimitzin els riscos a la informació o infraestructura informàtica. Aquestes normes inclouen horaris de funcionament, restriccions a certs llocs, autoritzacions, denegacions, perfils d’usuari, plans d’emergència, protocols i tot el necessari per assegurar un bon nivell de seguretat informàtica minimitzant l’impacte en el compliment dels treballadors i de l’organització en general i com a principal contribuent a l’ús de programes realitzats per programadors.

 

Tenim en compte:

 

 1. Classificació de mesures de seguretat
 2. Requeriment de seguretat en el sistema d’informació
 3. Gestió de seguretat informàtica.
 4. Classificar tipus de software nociu.
 5. Estudi de seguretat en les xarxes inalàmbriques.
Prevenció contra el blanqueig de capital

L’estat espanyol, com a membre de la UE, ha generat una normativa extensa i restrictiva amb un objectiu: prevenir el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme. A l’actualitat, aquesta normativa afecta un major número d’activitats i professions. En concret, la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del finançament del terrorisme, al seu article segon, detalla aquelles activitats a les quals els és obligatori el compliment d’unes mesures generals que inclouen determinades responsabilitats.

 

Aquesta normativa, vigent amb importants modificacions en un curt espai de temps, exigeix el compliment d’una sèrie de mesures que per la seva complexitat és aconsellable que es recolzen en el coneixement i saber fer d’un professional expert. Amb això, es simplifiquen els procediments i es redueix a mínims la possibilitat d’una sanció d’import molt elevat per la consecució d’errors involuntaris.

 

L’assessorem en el desenvolupament del seu Sistema de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, el qual inclourà totes aquelles accions i procediments requerits per la norma.

 

Amb la nostra proposta de serveis s’assegura el millor assessorament per a un efectiva adequació de la seva empresa, organització o entitat a la normativa i, d’aquesta manera, compleix amb els requeriments del nostre ordenament jurídic, de tal manera que es garanteix la Prevenció de Blanqueig de Capitals.

 

Adeqüi la seva organització a les obligacions, minimitzi el risc, implanti un sistema de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, formi la seva organització i auditi procediments, si procedeix.

 

Les activitats de promoció immobiliària, agència, comissió o intermediació en la compravenda d’immobles; les persones físiques o jurídiques que actuïn en l’exercici de la seva professió com a auditors, comptables externs o assessors fiscals; les activitats relacionades amb el comerç de joies, pedres i metalls preciosos, comerç d’objectes d’art i antiguitats; els notaris, advocats i procuradors, són alguns dels subjectes obligats a complir amb aquesta normativa.

Prevenció de riscos laborals

Cobrim tot l’espectre de la Prevenció de Riscos Laborals:

 

 • Avaluació dels riscos.
 • Planificació de l’activitat preventiva.
 • Formació dels treballadors.
 • Assistència tècnica.
 • Reconeixements mèdics.
 • Estudis d’higiene industrial.
 • Ergonomia i psicosociologia aplicada.
Consultoria en certificacions ISO

Certificats i Normes ISO

Preparem la teva empresa per certificacions en normes ISO, UNE, i altres estàndards, amb consultoria d’implantació de Sistemes de Gestió, manteniment, programari ISO, i auditories. També formem a treballadors perquè puguin aconseguir i mantenir certificats d’empresa.

 

Qualitat en Processos i Productes

ISO 9001, ISO 9100 Aeronàutica, ISO 17025 Laboratoris, Marca Q-ICTE Qualitat Turística, UNE 17100 Traducció, UNE 13816 Transport de Passatgers, ISO 10667 Avaluació de Persones i Organitzacions, ISO 28000 Cadena de Subministrament, SQAS-CEFIC, ISO 31000 Anàlisi de Riscos …

 

Medi Ambient i Sostenibilitat

ISO 14001, FSC i PEFC, ISO 5001, Reglament Europeu EMAS, Petjada de Carboni (ISO 1464, ISO 14067), Petjada Hídrica ISO 14064, Anàlisi de Cicle de Vida ACV, Declaració Ambiental de Producte DAP, WfCP (FEV), Due Diligence Ambiental i Social …

Plans d’igualtat/Control horari/Registre Salarial

La importància dels plans d’igualtat per a portar a les organitzacions a una situació d’igualtat efectiva entre dones i homes és tal que, en determinades situacions empresarials, el legislador dota aquest recurs d’un caràcter d’obligatorietat, amb el qual es pretén essencialment estendre l’exigència de redacció dels plans d’igualtat a empreses de cinquanta o més treballadors; es crea així l’obligació d’inscriure’ls en el registre, que es desenvoluparà reglamentàriament i progressivament.

A aquesta importància, en les dates en què estem, se li uneix la urgència de la seva implantació en empreses amb més de 50 persones que treballen en l’organització. El 8 de març de 2022, totes aquelles empreses que compten amb un nombre superior de 50 persones en plantilla estan obligades a tenir el seu propi Pla d’Igualtat registrat. Això fa que hagem de treballar intensament per poder arribar a aquesta data en un estat de compliment efectiu normatiu.

L’article 46, al punt 1, defineix els plans d’igualtat de l’empresa com “un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació dins l’empresa, amb tendència a la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a l’eliminació de la discriminació per raó de sexe “. Continua aquest article disposant que “Els plans d’igualtat fixaran els objectius d’igualtat concrets a assolir, les estratègies i pràctiques a adoptar per la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats”.

Les mesures que el Pla d’Igualtat ha d’incorporar són aquelles destinades a donar resposta a la diagnosi prèvia de situació, duta a terme per aquesta empresa, donant resolució als problemes identificats. En aquest punt cal destacar que, si bé els plans d’igualtat són únics i exclusius per a cada empresa, independentment dels centres de treball que tingui, es contempla en la norma la possibilitat de detallar accions especials i / o específiques per a aquells centres de treball que en requereixin.

Amb el seu Pla d’Igualtat incorporarà una millora significativa en la situació laboral de la plantilla de la seva empresa: n’és la garantia de la igualtat d’oportunitats.

Permeti’ns aprofundir en els beneficis d’implantar el seu Pla d’Igualtat, que juntament amb el compliment de l’obligació legal, permetran seguir sumant recursos per garantir la continuïtat del seu negoci per molts anys.

El nostre departament jurídic, compta amb un equip d’advocats especialitzats en diferents àrees del dret, destinat a donar la cobertura legal i jurídica necessària adaptada a la necessitat particular de cada client, ja es tracti d’una persona jurídica, un autònom o una persona particular.

A través d’aquest departament, busquem oferir assessorament i una representació jurídica i legal, si escau, dins de les principals branques del Dret i que detallem a continuació a mode d’exemple:

CIVIL

 • Reclamacions de deutes.
 • Revisió contractual i reclamacions derivades de possibles incompliments.
 • Preparació i confecció de contractes.
 • Reclamacions i execucions bancàries.
 • Reclamacions de danys i perjudicis derivats de responsabilitat contractual.
 • Separacions i divorcis, parelles de fet, matrimonis, reclamacions de pensions d’aliments, guardes i custòdies.
 • Tramitació i assessorament en herències i donacions.

LABORAL

 • Assessorament en la contractació i acomiadament de treballadors.
 • Reclamacions de quantitats salarials.
 • Reconeixements de drets.
 • Reclamacions per acomiadaments.
 • Revisions salarials.
 • Accidents laborals.
 • Assessorament i representació en actes de conciliacions i davant dels òrgans jurisdiccionals de l’àmbit Social.

PENAL

 • Assistència policial i judicial.
 • Delictes contra la seguretat vial.
 • Delictes contra el patrimoni.
 • Delictes econòmics (empreses).
 • Delictes contra la salut pública.

CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU

 • Reclamacions i procediments, judicials i extrajudicials, front qualsevol administració pública estatal.